MŠVVaŠ SR poskytuje dotácie zo štátneho rozpočtu v oblasti práce s mládežou v súlade v súlade so Zákonom 282/2008 o podpore práce s mládežou a Smernicou č. 48/2021 o dotáciách v oblasti práce s mládežou.

Implementačným orgánom dotácií je NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Dotácie kladú dôraz na rôznorodosť oblastí podpory samotných aktivít organizácií pracujúcich pre mládež. Majú za cieľ zvýšiť kompetencie mladých ľudí v oblasti ich prípravy na ďalší život. Hlavný dôraz sa kladie na systematickú a pravidelnú prácu s mládežou, rozvoj aktívneho občianstva, posilnenie postavenia mládeže v spoločnosti, podporu dobrovoľníctva medzi mladými ľuďmi, uznanie neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou, podporou mladej generácie ako základu modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti.

Špecifické ciele dotácií:
 1. rozvíjať kvalitu v práci s mládežou prostredníctvom podpory národných a nadregionálnych občianskych združení detí a mládeže (ďalej len „mládežnícke organizácie“), ktoré pracujú na členskom princípe a systematicky a pravidelne pracujú s mládežou,
 2. napĺňať priority aktuálnej národnej stratégie pre mládež prostredníctvom projektovej činnosti,
 3. rozvíjať zastupiteľskú demokraciu a reprezentáciu mládeže na úrovni regiónov a na celoštátnej úrovni,
 4. rozvíjať činnosť servisných a klientsky orientovaných organizácií v oblasti práce s mládežou na nadregionálnej a celoštátnej úrovni,
 5. zabezpečovať tvorbu a rozvíjať mládežnícke politiky a prácu s mládežou na miestnej a regionálnej úrovni,
 6. realizovať nízkoprahovú klubovú činnosť pre mládež
 7. poskytovať informačné a poradenské služby pre mládež
 8. zabezpečiť potrebné dôkazy (dokumenty, údaje a názory), ktoré budú slúžiť ako podklady pre tvorbu modernej mládežníckej politiky a zdôvodnenie jej realizácie.
V súlade so špecifickými cieľmi sú určené nasledovné tematické oblasti
 1. Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru,
 2. Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže,
 3. Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež,
 4. Informačné služby a poradenské služby pre mládež,
 5. Linky pomoci,
 6. Nízkoprahové programy pre mládež,
 7. Aktuálne priority v práci s mládežou.