Všeobecné ciele Programov:
 1. zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život,
 2. posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti,
 3. prispievať k napĺňaniu cieľov aktuálnej národnej stratégie pre mládež,
 4. prispievať k napĺňaniu stratégie EURÓPA 2020 (Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu) podporou mladej generácie ako základu modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti,
 5. prispievať k napĺňaniu Stratégie EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže na roky 2010 – 2018, a to najmä v tematických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne začlenenie, participácia a dobrovoľníctvo,
 6. prispievať k napĺňaniu Odporúčania Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých, a to najmä v oblasti ďalšieho vzdelávania,
 7. prispievať k napĺňaniu cieľov dokumentu „Budúcnosť mládežníckej politiky Rady Európy: AGENDA 2020, a to najmä prostredníctvom rozvoja mládežníckej politiky, práce s mládežou a výskumu v oblasti mládeže.
Špecifické ciele Programov
 1. rozvíjať kvalitu v práci s mládežou prostredníctvom podpory národných a nadregionálnych občianskych združení detí a mládeže (ďalej len „mládežnícke organizácie“), ktoré pracujú na členskom princípe a systematicky a pravidelne pracujú s mládežou,
 2. napĺňať priority aktuálnej národnej stratégie pre mládež prostredníctvom projektovej činnosti,
 3. rozvíjať zastupiteľskú demokraciu a reprezentáciu mládeže na úrovni regiónov a na celoštátnej úrovni,
 4. rozvíjať činnosť servisných a klientsky orientovaných organizácií v oblasti práce s mládežou na nadregionálnej a celoštátnej úrovni,
 5. zabezpečovať tvorbu a rozvíjať mládežnícke politiky a prácu s mládežou na miestnej a regionálnej úrovni,
 6. zabezpečiť potrebné dôkazy (dokumenty, údaje a názory), ktoré budú slúžiť ako podklady pre tvorbu modernej mládežníckej politiky a zdôvodnenie jej realizácie.
V súlade so špecifickými cieľmi sú určené nasledovné Programy:
 1. Program „PODPORA mládežníckych organizácií“,
 2. Program „PRIORITY mládežníckej politiky“,
 3. Program „HLAS mladých“,
 4. Program „SLUŽBY pre mladých“,
 5. Program „KOMUNITA mladým“,
 6. Program „DÔKAZY o mladých“.