Potvrdenie zo Sociálne poisťovne, všetkých zdravotných poisťovní a miestne príslušného správcu dane, sa prekladajú v originály, resp. overenej kópii. Všetky uvedené potvrdenia nesmú byť staršie ako 3 mesiace k termínu predloženia žiadosti.
Aktualizované dňa: 25.01.2018 Kategórie: Prílohy
Žiadosť, resp. záverečná správa spolu s prílohami sa prekladá v stanovenom termíne: v elektronickej podobe a zároveň aj písomnej (vytlačenej a podpísanej) forme. Písomná forma musí byť v hrebeňovej väzbe, aby sa predišlo prípadným stratám dokladov. Presné informácie o spôsobe a termíne doručenia žiadosti sú uverejnené v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež.
Aktualizované dňa: 25.01.2018 Kategórie: Spôsob a termín doručenia