PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014 - 2020 (ďalej len programy) sú nástrojom dotačnej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pre oblasť práce s mládežou na roky 2014 až 2020 v súlade so zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Programy sú ustanovené a právne vymedzené v Príkaze ministra č. 54/2013 pre poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu v oblasti práce s mládežou.

Programy nadväzujú na Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež 2014 – 2020, ktorá zdôrazňuje podporu väčšej investície do oblastí života mladých ľudí, ktoré sa ich týkajú. Programy sú priamym nástrojom na podporu napĺňania cieľov Stratégie. V rámci politického rámca pre spoluprácu v oblasti mládeže v EÚ podporujú Programy tiež Stratégiu EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže.

Programy sa zameriavajú najmä na neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a na rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku. Dotácia v rámci jednotlivých Programov bude prioritne poskytnutá na aktivity podporujúce mládež s nedostatkom príležitostí, t.j. mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení zo vzdelanostných, sociálnych, fyzických, psychologických, hospodárskych, kultúrnych dôvodov alebo pretože bývajú v odľahlých oblastiach.

Príslušným odborom ministerstva pre potreby týchto Programov je odbor mládeže.

Implementačným orgánom týchto Programov je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.