MŠVVaŠ SR poskytuje dotácie zo štátneho rozpočtu v oblasti práce s mládežou v súlade v súlade so Zákonom 282/2008 o podpore práce s mládežou a Smernicou č. 48/2021 o dotáciách v oblasti práce s mládežou.

Implementačným orgánom Programov je NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Dotácie kladú dôraz na rôznorodosť oblastí podpory samotných aktivít organizácií pracujúcich pre mládež. Majú za cieľ zvýšiť kompetencie mladých ľudí v oblasti ich prípravy na ďalší život. Hlavný dôraz sa kladie na systematickú a pravidelnú prácu s mládežou, rozvoj aktívneho občianstva, posilnenie postavenia mládeže v spoločnosti, podporu dobrovoľníctva medzi mladými ľuďmi, uznanie neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou, podporou mladej generácie ako základu modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti.