Prihlasovacie údaje

V prípade vygenerovania hesla pomocou tlačidla s kľúčikom, Vám bude heslo zaslané na uvedenú emailovú adresu.

Prehlásenie

Potvrdením registrácie čestne prehlasujem, že som oprávnený žiadať o dotáciu podľa zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Potvrdením registrácie poskytnete Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom poskytnutia dotácie, monitorovania priebehu plnenia zmluvných podmienok, za ktorých bola dotácia predelená a vyhodnotenia splnenia zmluvných podmienok. Osobné údaje budú spracúvané v súlade s § 17 zákona č. 282/2008 a podľa čl. 6 odsek 1 písmeno f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len GDPR).
Doba spracúvania osobných údajov v rámci schválených dotácií bude 10 rokov od ukončenia čerpania dotácie. Doba spracúvania osobných údajov z neschválených dotácií bude 1 rok. Príjemcom osobných údajov bude Implementačný orgán IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.
V súlade s GDPR máte zaslaním písomnej žiadosti na adresu Implementačného orgánu IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava alebo na e-mail dotacie@iuventa.sk, právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu osobných údajov, o vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať spracúvanie svojich osobných údajov; o prenos osobných údajov. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.