PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014 - 2021 (ďalej len programy) predstavujú dotačnú schému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť práce s mládežou v súlade so zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Programy sú ustanovené a právne vymedzené v Príkaze ministra č. 66/2020, ktorým sa mení a dopĺňa príkaz ministra č. 54/2013 na poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu v oblasti práce s mládežou. Zameriavajú sa najmä na neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a na rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku. 

Príslušným odborom ministerstva pre potreby týchto programov je Sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania.
Implementačným orgánom týchto programov je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.