Neregistrované subjekty, ktoré pracujú s mládežou sa môžu uchádzať o projektovú podporu vo výzve Aktuálne priority v oblasti práce s mládežou. Výzva je zameraná na podporu projektov, ktoré sa venujú nasledovným témam:

  • Podpora sociálnej inklúzie mladých ľudí a prevencia pred sociálno-patologickými javmi
  • Podpora inklúzie mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením
  • Rozvojové programy pre mládež a prácu s mládežou
  • Informačné a poradenské služby pre mládež
  • Podpora participácie a dobrovoľníctva mládeže v škole, komunite a spoločnosti
  • Komplexná a zmysluplná post-covidová reintegrácia mládeže
  • Rozvoj kritického myslenia mládeže a prevencia šírenia dezinformácií
  • Zvyšovanie povedomia mládeže v oblasti civilnej ochrany
  • Aktivity zamerané na zmierňovanie dopadov vojnového konfliktu na Ukrajine