Dotácie sa poskytujú na účely podľa § 15 ods. 1 zákona v tematických oblastiach, ktorými sú

a) celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru,
b) zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže,
c) dobrovoľnícke príležitosti pre mládež,
d) informačné služby a poradenské služby pre mládež,
e) linky pomoci,
f) nízkoprahové programy pre mládež,
g) aktuálne priority v práci s mládežou.

CELOROČNÁ PRAVIDELNÁ A SYSTEMATICKÁ PRÁCA S MLÁDEŽOU NADREGIONÁLNEHO CHARAKTERU

Tematická oblasť je určená pre organizácie, ktoré uskutočňujú pravidelnú a systematickú prácu s mládežou nadregionálneho charakteru. Prispievajú tak k rozvoju mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania v práci s mládežou ako aj napĺňaniu štátnej politiky v oblasti mládeže. Tieto organizácie sú zriadené ako občianske združenia a s mládežou pracujú na členskom princípe, resp. na princípe registrovaných účastníkov programov.

Činnosť organizácii sa zameriava na:

a) pravidelne sa opakujúce aktivity pre mládež;
b) pobytové podujatia pre mládež (t.j. viacdňové podujatia);
c) jednorazové podujatia pre mládež;
d) dobrovoľnícke aktivity mládeže;
e) vzdelávacie aktivity pre členov resp. registrovaných účastníkov programov oprávneného žiadateľa;
f) vzdelávacie aktivity pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich a mladých vedúcich;
g) informačné kampane a iné podujatia zamerané na zvýšenie informovanosti verejnosti o aktivitách, prioritách alebo záujmoch oprávneného žiadateľa;
h) publikačná činnosť;
i) organizačné, administratívne a iné činnosti súvisiace s vyššie uvedenými činnosťami;
j) iné aktivity, ktoré priamo súvisia s cieľmi tematickej oblasti