Podávanie žiadostí pre túto výzvu bolo obmedzené len pre niektoré typy žiadateľov a niektoré právne formy.
Číslo výzvy:
KOMUNITA/D/2/2020
Podávanie žiadosti o dotáciu:
02.01.2020 17:00 - 28.02.2020 14:30
Program:
KOMUNITA mladých
Obdobie platnosti výzvy:
01.01.2020 - 31.12.2020
Termín podanania záverečnej správy:
31.01.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky / Odbor mládeže vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy "Programy pre mládež na roky 2014-2020" v programe KOMUNITA mladých pod číslom: KOMUNITA/D/2/2020.

Viac informácií nájdete na nasledujúcich odkazoch:

1. Výzva na predloženie žiadostí o dotáciu.

2. Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu.

Oprávnení žiadatelia a právne formy:
 • a) Právnická osoba
  • - Cirkevná organizácia
  • - Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • - Nezisková organizácia
  • - Nadácia
  • - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
 • b) Fyzická osoba - podnikateľ
  • - Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
  • - Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
  • - Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník
  • - Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník
  • - Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri
  • - Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
 • c) Fyzická osoba - nepodnikateľ
 • d) Verejná správa
  • - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
  • - Príspevková organizácia
  • - Rozpočtová organizácia
Minimálna výška požadovanej dotácie:
1 000,00 €
Minimálna výška vlastných zdrojov z celkových výdavkov:
30%
Maximálna výška požadovanej dotácie:
8 000,00 €
Maximálna výška mzdových výdavkov:
35%
Žiadateľ svojim projektom napĺňa tieto špecifické ciele výzvy (označiť relevantné):
 • a) Podpora aktivít zameraných na implementáciu opatrení definovaných v strategickom dokumente pre prácu s mládežou na miestnej úrovni, ktoré sa opierajú o predchádzajúcu analýzu stavu a potrieb mládeže
 • b) Podpora aktivít zameraných na implementáciu opatrení definovaných v strategickom dokumente pre prácu s mládežou na miestnej úrovni, ktoré sa opierajú o predchádzajúcu analýzu stavu a potrieb mládeže prostredníctvom podpory mikroprojektov na miestnej úrovni
Vyhlasujem, že som oprávneným žiadateľom o dotáciu v súlade s podmienkami výzvy č. KOMUNITA/D/2/2020 a patrím medzi subjekty uvedené v paragrafe 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou. V prípade, že som samosprávou poverený žiadateľ, patrím zároveň medzi subjekty, ktoré nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe a nevykonávajú činnosť podľa osobitného predpisu, t.j. v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 • a) Popíšte v komentári jednotlivé očakávané VÝSTUPY projektových aktivít.
 • b) Popíšte v komentári jednotlivé očakávané VÝSLEDKY vzhľadom na definované špecifické ciele projektu v súlade so strategickým dokumentom obce/mesta pre oblasť mládeže.
 • a) Počet mladých ľudí zapojených do projektových aktivít a/alebo do aktivít mikroprojektov.
 • b) Počet mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou zapojených do aktivít.
 • c) Počet zástupcov samosprávy zapojených do aktivít.
 • d) Počet MVO, CVČ a iných subjektov pracujúcich s mládežou zapojených do projektových aktivít.
 • e) Počet podporených mikroprojektov v rámci lokálnej výzvy.
 • f) Celkový počet projektových aktivít a podujatí.
 • g) Počet naplnených opatrení zo strategického dokumentu.
Vyhlásenia - Východisková situácia:
 • - V priebehu projektu boli využité údaje uvedené v projektovom zámere ako východiská pre projekt.
 • - Definované východiská projektu boli správne.
 • - Uveďte slovný komentár k vyhláseniam. Uveďte, ako konkrétne boli východiská pre projekt využité a prečo boli správne.
Vyhlásenia - Cieľové skupiny projektu:
 • - Cieľové skupiny sa na aktivitách projektu zúčastnili podľa plánu.
 • - Projektové aktivity naplnili očakávania cieľových skupín.
 • - Uveďte slovný komentár k vyhláseniam.
Vyhlásenia - Ciele projektu:
 • - Ciele projektu boli reálne.
 • - Projekt zabezpečil dosiahnutie stanovených cieľov.
 • - Uveďte slovný komentár k vyhláseniam. Uveďte, ako konkrétne projekt splnil stanovené ciele, uveďte tiež percento úspešnosti stanovenia cieľov (Vaše hodnotenie). Uveďte, aké zmeny ste urobili pri uskutočňovaní projektu oproti plánu a či tieto zmeny ovplyvnili očakávané výsledky projektu.
Vyhlásenia - Aktivity projektu:
 • - Aktivity prebehli podľa stanoveného časového plánu a plánu aktivít.
 • - Uveďte slovný komentár k vyhláseniu. Uveďte, aké zmeny ste urobili pri uskutočňovaní projektu oproti plánu a či tieto zmeny ovplyvnili očakávané výsledky projektu.Stručne tiež v časovom slede popíšte, akým spôsobom (metodika) ste realizovali aktivity.
Vyhlásenia - Uskutočnenie projektu:
 • - Zaznamenali ste počas prípravy a uskutočnenia projektu problémy? Ak áno, popíšte, aké, a ako ste ich riešili.
 • - Akým spôsobom ste zabezpečili propagáciu projektových aktivít?
 • - Zaznamenali ste také výsledky alebo dopady projektu, ktoré ste neidentifikovali v projektovom zámere?
 • - Ako využijete skúsenosti nadobudnuté počas uskutočnenia projektu a výsledky a výstupy projektu pri Vašej ďalšej práci s mládežou? Aké ďalšie možnosti udržateľnosti projektu a jeho ďalšieho financovania vidíte po vyčerpaní dotácie?
 • - Do akej miery môže projekt (alebo jeho časť) slúžiť ako príklad dobrej praxe?
Vyhlásenia - Sledovanie udržateľnosti projektu a jeho dopadu na clieľovú skupinu:
 • - Aké následné aktivity by ste chceli robiť v rámci udržateľnosti projektu? Akým spôsobom budete merať dopad projektu?
Ak je žiadateľom právnická osoba, k žiadosti musí priložiť:
 • a) Stanovy príp. štatút žiadateľa (kópia). (povinná, elektronická)
 • b) Menovanie štatutárneho zástupcu (kópia) (povinná, elektronická)
 • c) Výpis z registra trestov právnickej osoby (nie starší ako 3 mesiace, originál) (povinná, elektronická)
 • d) Výročná správa žiadateľa, resp. jej podobný dokument popisujúci činnosť žiadateľa v predchádzajúcom kalendárnom roku. (povinná, elektronická)
 • e) Strategický dokument pre oblasť mládeže schválený zastupiteľstvom, resp. iným relevantným orgánom, v ktorom sú definované zodpovednosti, partneri aj finančné krytie opatrení (povinná, elektronická)
 • f) Zmluvu o spolupráci obce/mesta s partnerom projektu, resp. poverenie obce/mesta na implementáciu opatrení strategického dokumentu pre prácu s mládežou (povinná, elektronická)
 • g) Potvrdenie príslušného konkurzného súdu (povinná, elektronická)
 • h) Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce (povinná, elektronická)
 • i) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • j) Návrh výzvy alebo grantovej schémy na realizáciu aktivít zabezpečujúcich implementáciu vybraných opatrení strategického dokumentu obce/mesta v oblasti mládeže prostredníctvom mikroprojektov (nepovinná, elektronická)
Ak je žiadateľom fyzická osoba, ktorá preukázateľne vykonáva špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou, je bezúhonná a dovŕšila vek najmenej 18 rokov, k žiadosti musí priložiť:
 • a) Zmluvu o spolupráci obce/mesta s partnerom projektu, resp. poverenie obce/mesta na implementáciu opatrení strategického dokumentu pre prácu s mládežou (povinná, elektronická)
 • b) Strategický dokument pre oblasť mládeže schválený zastupiteľstvom, resp. iným relevantným orgánom, v ktorom sú definované zodpovednosti, partneri aj finančné krytie opatrení (povinná, elektronická)
 • c) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • d) Návrh výzvy alebo grantovej schémy na realizáciu aktivít zabezpečujúcich implementáciu vybraných opatrení strategického dokumentu obce/mesta v oblasti mládeže prostredníctvom mikroprojektov (nepovinná, elektronická)
Ak je žiadateľom fyzická osoba a zároveň je podnikateľom, k žiadosti musí priložiť aj:
 • a) Zmluvu o spolupráci obce/mesta s partnerom projektu, resp. poverenie obce/mesta na implementáciu opatrení strategického dokumentu pre prácu s mládežou (povinná, elektronická)
 • b) Strategický dokument pre oblasť mládeže schválený zastupiteľstvom, resp. iným relevantným orgánom, v ktorom sú definované zodpovednosti, partneri aj finančné krytie opatrení (povinná, elektronická)
 • c) Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce (povinná, elektronická)
 • d) Potvrdenie príslušného konkurzného súdu (povinná, elektronická)
 • e) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • f) Návrh výzvy alebo grantovej schémy na realizáciu aktivít zabezpečujúcich implementáciu vybraných opatrení strategického dokumentu obce/mesta v oblasti mládeže prostredníctvom mikroprojektov (nepovinná, elektronická)
Ak je žiadateľom verejná správa, k žiadosti musí priložiť:
 • a) Strategický dokument pre oblasť mládeže schválený zastupiteľstvom, resp. iným relevantným orgánom, v ktorom sú definované zodpovednosti, partneri aj finančné krytie opatrení (povinná, elektronická)
 • b) Návrh výzvy alebo grantovej schémy na realizáciu aktivít zabezpečujúcich implementáciu vybraných opatrení strategického dokumentu obce/mesta v oblasti mládeže prostredníctvom mikroprojektov (nepovinná, elektronická)
 • c) Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce (povinná, elektronická)
 • d) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • e) Osvedčenie o zvolení za starostu obce/primátora mesta (nepovinná, elektronická)
 • f) Zriaďovacia listina, kópia (nepovinná, elektronická)
 • g) Menovací dekrét riaditeľa CVČ (nepovinná, elektronická)
 • h) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v šk. roku 2018/2019 (nepovinná, elektronická)
 • i) Zmluva o spolupráci obce/mesta s partnerom projektu, resp. poverenie obce/mesta na implementáciu opatrení strategického dokumentu pre prácu s mládežou (nepovinná, elektronická)
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Súpis účtovných dokladov (povinná, elektronická)
 • b) Čestné prehlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)