Podávanie žiadostí pre túto výzvu bolo obmedzené len pre niektoré typy žiadateľov a niektoré právne formy.
Číslo výzvy:
HLAS/D/2/2020
Podávanie žiadosti o dotáciu:
02.01.2020 17:00 - 17.02.2020 14:30
Program:
HLAS mladých
Obdobie platnosti výzvy:
01.01.2020 - 31.12.2020
Termín podanania záverečnej správy:
31.01.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky / Odbor mládeže vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy "Programy pre mládež na roky 2014 - 2020" v programe HLAS mladých pod číslom HLAS/D/2/2020.

Viac informácií nájdete na nasledujúcich odkazoch:

1. Výzva na predloženie žiadostí o dotáciu.

2. Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu. 

Oprávnení žiadatelia a právne formy:
 • a) Právnická osoba
  • - Cirkevná organizácia
  • - Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • - Nezisková organizácia
  • - Nadácia
  • - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Minimálna výška požadovanej dotácie:
1 000,00 €
Minimálna výška vlastných zdrojov z celkových výdavkov:
10%
Maximálna výška požadovanej dotácie:
12 000,00 €
Maximálna výška mzdových výdavkov:
65%
Žiadateľ svojim projektom napĺňa tieto špecifické ciele výzvy (označiť relevantné):
 • a) Podpora činností, ktoré rozvíjajú zastupiteľskú demokraciu a reprezentáciu mládeže na regionálnej úrovni.
Vyhlasujem, že som oprávneným žiadateľom o dotáciu v súlade s podmienkami výzvy č. HLAS/D/2/2020 a patrím medzi subjekty uvedené v paragrafe 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou, ktoré zároveň nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe a nevykonávajú činnosť podľa osobitného predpisu, t.j. v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 • a) 1. Popíšte v komentári jednotlivé očakávané VÝSTUPY projektových aktivít (napr. vytvorené metodiky, informačné materiály, internetové portály, diskusné fóra, blogy, audiovizuálne materiály, podnikateľské zámery/plány účastníkov projektu a pod.) a ich prínos pre oblasť práce s mládežou na Slovensku.
 • b) 2. Popíšte v komentári jednotlivé očakávané VÝSLEDKY projektu v súlade s vybraným cieľom tejto výzvy a následne zo zadefinovanými hlavnými a špecifickými cieľmi Vášho projektu.
 • a) Počet mladých ľudí zapojených do projektových aktivít.
 • b) Počet mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou alebo koordinátorov práce s mládežou zapojených do aktivít.
 • c) Počet MVO zapojených do projektových aktivít.
 • d) Počet expertov na danú problematiku zapojených do projektových aktivít.
 • e) Celkový počet projektových aktivít a podujatí.
 • f) Počet partnerských subjektov zapojených do projektu.
 • g) Počet ľudí zasiahnutých propagačnými aktivitami v súlade s cieľmi výzvy.
 • h) Počet vytvorených informačných, propagačných, a poradenských materiálov, audiovizuálnych materiálov, internetových portálov, nástrojov (metodík vzdelávania a pod.).
Vyhlásenia - Východisková situácia:
 • - V priebehu projektu boli využité údaje uvedené v projektovom zámere ako východiská pre projekt
 • - Definované východiská projektu boli správne
 • - Uveďte slovný komentár k vyhláseniam. Uveďte, ako konkrétne boli východiská pre projekt využité a prečo boli správne.
Vyhlásenia - Cieľové skupiny projektu:
 • - Cieľové skupiny sa na aktivitách projektu zúčastnili podľa plánu
 • - Projektové aktivity naplnili očakávania cieľových skupín
 • - Uveďte slovný komentár k vyhláseniam
Vyhlásenia - Ciele projektu:
 • - Ciele projektu boli reálne
 • - Projekt zabezpečil dosiahnutie stanovených cieľov
 • - Uveďte slovný komentár k vyhláseniam. Uveďte, ako konkrétne projekt splnil stanovené ciele, uveďte tiež percento úspešnosti stanovenia cieľov (Vaše hodnotenie). Uveďte, aké zmeny ste urobili pri uskutočňovaní projektu oproti plánu a či tieto zmeny ovplyvnili očakávané výsledky projektu.
Vyhlásenia - Aktivity projektu:
 • - Aktivity prebehli podľa stanoveného časového plánu a plánu aktivít.
 • - Uveďte slovný komentár k vyhláseniu. Uveďte, aké zmeny ste urobili pri uskutočňovaní projektu oproti plánu a či tieto zmeny ovplyvnili očakávané výsledky projektu.Stručne tiež v časovom slede popíšte, akým spôsobom (metodika) ste realizovali aktivity.
Vyhlásenia - Uskutočnenie projektu:
 • - Zaznamenali ste počas prípravy a uskutočnenia projektu problémy? Ak áno, popíšte, aké, a ako ste ich riešili.
 • - Akým spôsobom ste zabezpečili propagáciu projektových aktivít?
 • - Zaznamenali ste také výsledky alebo dopady projektu, ktoré ste neidentifikovali v projektovom zámere?
 • - Ako využijete skúsenosti nadobudnuté počas uskutočnenia projektu a výsledky a výstupy projektu pri Vašej ďalšej práci s mládežou? Aké ďalšie možnosti udržateľnosti projektu a jeho ďalšieho financovania vidíte po vyčerpaní dotácie?
 • - Do akej miery môže projekt (alebo jeho časť) slúžiť ako príklad dobrej praxe?
Vyhlásenia - Sledovanie udržateľnosti projektu a jeho dopadu na clieľovú skupinu:
 • - Aké následné aktivity by ste chceli robiť v rámci udržateľnosti projektu? Akým spôsobom budete merať dopad projektu?
Ak je žiadateľom právnická osoba, k žiadosti musí priložiť:
 • a) Stanovy príp. štatút žiadateľa (kópia). (povinná, elektronická)
 • b) Menovanie štatutárneho zástupcu (kópia) (povinná, elektronická)
 • c) Výpis z registra trestov právnickej osoby (nie starší ako 3 mesiace, originál) (povinná, elektronická)
 • d) Potvrdenie príslušného konkurzného súdu (povinná, elektronická)
 • e) Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce (povinná, elektronická)
 • f) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Súpis účtovných dokladov (povinná, elektronická)
 • b) Čestné prehlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)