Podávanie žiadostí pre túto výzvu bolo obmedzené len pre niektoré typy žiadateľov a niektoré právne formy.
Číslo výzvy:
KOMUNITA/D/1/2020
Podávanie žiadosti o dotáciu:
02.01.2020 17:00 - 28.02.2020 14:30
Program:
KOMUNITA mladých
Obdobie platnosti výzvy:
01.01.2020 - 31.12.2020
Termín podanania záverečnej správy:
31.01.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky / Odbor mládeže vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy "Programy pre mládež na roky 2014-2020" v programe KOMUNITA mladých pod číslom KOMUNITA/D/1/2020.

Viac informácií nájdete na nasledujúcich odkazoch:

1. Výzva na predloženie žiadostí o dotáciu.

2. Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu.

Oprávnení žiadatelia a právne formy:
 • a) Verejná správa
  • - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Minimálna výška požadovanej dotácie:
1 000,00 €
Minimálna výška vlastných zdrojov z celkových výdavkov:
10%
Maximálna výška požadovanej dotácie:
18 000,00 €
Maximálna výška mzdových výdavkov:
75%
Žiadateľ svojim projektom napĺňa tieto špecifické ciele výzvy (označiť relevantné):
 • a) Vytvorenie koncepcie rozvoja práce s mládežou alebo iného strategického dokumentu pre oblasť mládeže na lokálnej úrovni prostredníctvom pozície koordinátora práce s mládežou.
Vyhlasujem, že som oprávneným žiadateľom o dotáciu v súlade s podmienkami výzvy č. KOMUNITA/D/1/2020 a patrím medzi subjekty uvedené v paragrafe 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou.
 • a) Popíšte v komentári jednotlivé očakávané VÝSTUPY projektových aktivít.
 • b) Popíšte v komentári jednotlivé očakávané VÝSLEDKY projektu.
 • a) Počet mladých ľudí, ktorí sa zapojili do konzultácií s cieľom zisťovať ich potreby a názory.
 • b) Počet mladých ľudí, ktorí sa zapojili do konzultácií a participatívneho nastavovania priorít v oblasti mládeže v danom meste/obci.
 • c) Počet aktérov mládežníckej politiky, pracovníkov s mládežou a iných odborníkov zapojených do konzultácií, rozhovorov, okrúhlych stolov, do prieskumu.
 • d) - z toho za účelom zisťovania stavu existujúcich opatrení voči mládeži na miestnej úrovni.
 • e) - z toho za účelom zisťovania problémov a výziev mladých ľudí, ktoré neriešia aktuálne existujúce opatrenia.
 • f) Počet aktérov mládežníckej politiky, pracovníkov s mládežou a iných odborníkov zapojených do konzultácií, rozhovorov, okrúhlych stolov a ďalších aktivít súvisiacich s participatívnym stanovovaním priorít v oblasti mládeže v danom meste/obci.
 • g) Počet analyzovaných a porovnávaných dokumentov z európskej, národnej či regionálnej úrovne so zisteniami z miestnej úrovne.
Vyhlásenia - Východisková situácia:
 • - V priebehu projektu boli využité údaje uvedené v projektovom zámere ako východiská pre projekt.
 • - Definované východiská projektu boli správne.
 • - Uveďte slovný komentár k vyhláseniam. Uveďte, ako konkrétne boli východiská pre projekt využité a prečo boli správne.
Vyhlásenia - Cieľové skupiny projektu:
 • - Cieľové skupiny sa na aktivitách projektu zúčastnili podľa plánu.
 • - Projektové aktivity naplnili očakávania cieľových skupín.
 • - Uveďte slovný komentár k vyhláseniam.
Vyhlásenia - Ciele projektu:
 • - Ciele projektu boli reálne.
 • - Projekt zabezpečil dosiahnutie stanovených cieľov.
 • - Uveďte slovný komentár k vyhláseniam. Uveďte, ako konkrétne projekt splnil stanovené ciele, uveďte tiež percento úspešnosti stanovenia cieľov (Vaše hodnotenie). Uveďte, aké zmeny ste urobili pri uskutočňovaní projektu oproti plánu a či tieto zmeny ovplyvnili očakávané výsledky projektu.
Vyhlásenia - Aktivity projektu:
 • - Aktivity prebehli podľa stanoveného časového plánu a plánu aktivít.
 • - Uveďte slovný komentár k vyhláseniu. Uveďte, aké zmeny ste urobili pri uskutočňovaní projektu oproti plánu a či tieto zmeny ovplyvnili očakávané výsledky projektu.Stručne tiež v časovom slede popíšte, akým spôsobom (metodika) ste realizovali aktivity.
Vyhlásenia - Uskutočnenie projektu:
 • - Zaznamenali ste počas prípravy a uskutočnenia projektu problémy? Ak áno, popíšte, aké, a ako ste ich riešili.
 • - Akým spôsobom ste zabezpečili propagáciu projektových aktivít?
 • - Zaznamenali ste také výsledky alebo dopady projektu, ktoré ste neidentifikovali v projektovom zámere?
 • - Ako využijete skúsenosti nadobudnuté počas uskutočnenia projektu a výsledky a výstupy projektu pri Vašej ďalšej práci s mládežou? Aké ďalšie možnosti udržateľnosti projektu a jeho ďalšieho financovania vidíte po vyčerpaní dotácie?
 • - Do akej miery môže projekt (alebo jeho časť) slúžiť ako príklad dobrej praxe?
Vyhlásenia - Sledovanie udržateľnosti projektu a jeho dopadu na clieľovú skupinu:
 • - Aké následné aktivity by ste chceli robiť v rámci udržateľnosti projektu? Akým spôsobom budete merať dopad projektu?
Ak je žiadateľom verejná správa, k žiadosti musí priložiť:
 • a) Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce (povinná, elektronická)
 • b) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • c) Osvedčenie o zvolení za starostu obce/primátora mesta (povinná, elektronická)
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Súpis účtovných dokladov (povinná, elektronická)
 • b) Čestné prehlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)