Podávanie žiadostí pre túto výzvu bolo obmedzené len pre niektoré typy žiadateľov a niektoré právne formy.
Číslo výzvy:
HLAS/D/1/2020
Podávanie žiadosti o dotáciu:
02.01.2020 17:00 - 03.02.2020 14:30
Program:
HLAS mladých
Obdobie platnosti výzvy:
01.01.2020 - 31.12.2020
Termín podanania záverečnej správy:
31.01.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky / Odbor mládeže vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy "Programy pre mládež na roky 2014-2020" v programe HLAS mladých pod číslom HLAS/D/1/2020 pre organizácie registrované v rámci výzvy HLAS/R/2018 na roky 2018-2020.

Cieľ výzvy:

Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu od žiadateľov registrovaných v rámci výzvy HLAS/R/2018 na podporu činností, ktoré rozvíjajú zastupiteľskú demokraciu a reprezentáciu mládeže na regionálnej alebo celoštátnej úrovni.

Vymedzenie výzvy:

Výzva je súčasťou zabezpečovania Programov pre mládež, ktorých celkovým cieľom je zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život; posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti; prispievať k napĺňaniu cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 - 2020; prispievať k napĺňaniu stratégie EURÓPA 2020 podporou mladej generácie ako základu modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti; prispievať k napĺňaniu Stratégie EÚ pre mládež, a to najmä v tematických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne začlenenie, participácia a dobrovoľníctvo; prispievať k napĺňaniu Odporúčania Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých, a to najmä v oblasti ďalšieho vzdelávania; prispievať k napĺňaniu cieľov dokumentu „Budúcnosť mládežníckej politiky Rady Európy: AGENDA 2020“, a to najmä prostredníctvom rozvoja mládežníckej politiky, práce s mládežou a výskumu v oblasti mládeže.

Účel výzvy:

Výzva je zameraná na podporu mimovládnych organizácií, ktoré zastupujú záujmy mládeže na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej úrovni.

Oprávnení žiadatelia:

Registrovaní žiadatelia v rámci programu HLAS MLADÝCH na roky 2018 - 2020. Žiadatelia patria medzi subjekty uvedené v § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou, ktoré zároveň preukázateľne pôsobia v štruktúrach zastupujúcich záujmy mládeže, resp. uskutočňujú aktivity v oblasti mládežníckej politiky a v oblasti práce s mládežou na úrovni samosprávnych krajov alebo na celoštátnej úrovni.

Viac informácií nájdete vo:

1. Výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu;

2. Sprievodcovi pre žiadateľov.

Minimálny počet členov organizácie:
1
Oprávnení žiadatelia a právne formy:
 • a) Právnická osoba
  • - Cirkevná organizácia
  • - Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • - Nezisková organizácia
  • - Nadácia
  • - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Minimálna výška požadovanej dotácie:
1 000,00 €
Minimálna výška vlastných zdrojov z celkových výdavkov:
10%
Maximálna výška požadovanej dotácie:
61 000,00 €
Maximálna výška mzdových výdavkov:
65%
Žiadateľ svojim projektom napĺňa tieto špecifické ciele výzvy (označiť relevantné):

Finančné vymedzenie

Dotácia v rámci tohto programu sa poskytne oprávnenému žiadateľovi maximálne do výšky, ktorá je uvedená v Záverečnom protokole o aktualizácii rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programe HLAS mladých na roky 2018 - 2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014 - 2020. Žiadateľ preukazuje, že má na financovanie činnosti zabezpečených najmenej 10 % nákladov z iných zdrojov vrátane hodnoty dobrovoľníckej práce vyjadrenej za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti najviac vo výške ustanovenej minimálnej mzdy za hodinu alebo minimálneho mzdového nároku za hodinu (metodiku na výpočet hodnoty dobrovoľníckej práce nájdete tu).

Oprávnené výdavky

Dotácia v rámci tohto programu sa poskytne len za podmienok podľa § 16 zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou. Za oprávnené výdavky sa považujú tie, ktoré preukázateľne súvisia s dosahovaním cieľov a zabezpečovaním aktivít uvedených v žiadosti a vzniknú v období od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Oprávnené výdavky sú:

a) Mzdy zamestnancov žiadateľa a/alebo zamestnancov partnerov žiadateľa vrátane povinných odvodov zamestnávateľa, ktorí sa zúčastňujú na zabezpečovaní aktivít uvedených v žiadosti, a to v rozsahu, v ktorom zabezpečovanie týchto aktivít zasahuje do ich riadneho pracovného času. Odmeny pre osoby, ktoré zabezpečujú aktivity projektu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Celková výška mzdových výdavkov môže tvoriť maximálne 65 % z poskytnutej dotácie. 

b) Náhrady preukázaných cestovných výdavkov. Náhrada za použitie súkromného motorového vozidla sa poskytuje v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka 2. triedy pravidelnej verejnej dopravy. 

c) Sumy stravného pre organizátorov a účastníkov aktivít uvedených v žiadosti, ktoré sú odvodené v závislosti od času trvania aktivity. Čas trvania aktivity je rozdelený na časové pásma: 5 až 12 hodín, nad 12 hodín až 18 hodín, nad 18 hodín. 

d) Iné preukázateľné výdavky za dodanie materiálu a služieb, ktoré priamo súvisia so zabezpečením aktivít uvedených v žiadosti.   

 Neoprávnené výdavky

a) Výdavky, ktoré vznikli pred alebo po plánovanom období zabezpečovania aktivít uvedených v žiadosti.

b) Výdavky, ktoré nesúvisia so zabezpečením aktivít uvedených v žiadosti.

c) Výdavky nad rozsah uvedený v bodoch a) až d) oprávnených výdavkov.

d) Kapitálové výdavky, pokiaľ nie sú súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie.

Ak je žiadateľom právnická osoba, k žiadosti musí priložiť:
 • a) Výpis z registra trestov právnickej osoby (nie starší ako 3 mesiace, originál) (povinná, elektronická)
 • b) Potvrdenie príslušného konkurzného súdu (povinná, elektronická)
 • c) Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce (povinná, elektronická)
 • d) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • e) Formulár - aktivity (povinná, elektronická)
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Vyhodnotenie realizovaných aktivít (povinná, elektronická)
 • b) Súpis účtovných dokladov (povinná, elektronická)
 • c) Čestné prehlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)