Podávanie žiadostí pre túto výzvu bolo obmedzené len pre niektoré typy žiadateľov a niektoré právne formy.
Číslo výzvy:
PRIORITY/D/2/2019
Podávanie žiadosti o dotáciu:
26.02.2019 10:00 - 01.04.2019 23:59
Program:
PRIORITY mládežníckej politiky
Obdobie platnosti výzvy:
26.02.2019 - 31.12.2019
Termín podanania záverečnej správy:
31.01.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky / Odbor mládeže

vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí O DOTÁCIU v rámci dotačnej schémy "Programy pre mládež na roky 2014 - 2020"

pod číslom: PRIORITY/D/2/2019.

V súlade s cieľmi programu PRIORITY mládežníckej politiky sa aktuálna výzva zameria na spolufinancovanie implementácie EÚ Dialógu s mládežou v roku 2019 v zmysle Uznesenia Rady Európskej únie a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o rámci pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže: Stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027.

Plné znenie výzvy je zverejnené TU

Oprávnení žiadatelia a právne formy:
 • a) Právnická osoba
  • - Cirkevná organizácia
  • - Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • - Nezisková organizácia
  • - Nadácia
  • - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Minimálna výška požadovanej dotácie:
1 000,00 €
Minimálna výška vlastných zdrojov z celkových výdavkov:
65%
Maximálna výška požadovanej dotácie:
14 000,00 €
Maximálna výška mzdových výdavkov:
55%
Žiadateľ svojim projektom napĺňa tieto špecifické ciele výzvy (označiť relevantné):
 • a) Koordinácia národnej pracovnej skupiny pre EÚ Dialóg s mládežou
 • b) Organizácia a zabezpečenie fokusových skupín
 • c) Zabezpečenie online aj offline konzultácií v rámci EÚ Dialógu s mládežou
 • d) Výber a príprava delegátov na EÚ konferencie s mládežou
Vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky pre žiadateľa o dotáciu uvedené vo výzve č. PRIORITY/D/2/2019 a teda som oprávneným žiadateľom o dotáciu, t.j.
 • patrím medzi subjekty uvedené v §15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou,
 • naša organizácia preukázateľne pôsobí v štruktúrach zastupujúcich záujmy mládeže, resp. uskutočňuje aktivity v oblasti mládežníckej politiky a v oblasti práce s mládežou na celoštátnej úrovni,
 • naša organizácia nepôsobí v kultúre, telovýchove a športe, ani nevykonáva činnosť podľa osobitného predpisu: Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 • a) 1. Popíšte v komentári jednotlivé očakávané VÝSTUPY projektových aktivít (napr. zorganizované diskusie, fokusové skupiny, podujatia, informačné materiály, diskusné fóra, blogy, audiovizuálne materiály,) a ich prínos pre oblasť práce s mládežou na Slovensku.
 • b) 2. Popíšte v komentári jednotlivé očakávané VÝSLEDKY projektu v súlade s cieľom tejto výzvy a následne zo zadefinovanými hlavnými a špecifickými cieľmi Vášho projektu.
 • a) a) počet mladých ľudí zapojených do online a offline konzultácií v rámci EÚ Dialógu s mládežou s cieľom zisťovať ich potreby a názory
 • b) a1) z toho počet mladých ľudí s nedostatkom príležitostí
 • c) a2) z toho počet mladých ľudí študujúcich na stredných školách
 • d) a3) z toho počet mladých ľudí s ukončeným stredoškolským vzdelaním
 • e) a4) z toho počet mladých ľudí od 25 do 30 rokov
 • f) a5) toho počet mladých ľudí so skúsenosťami z projektov KomPrax alebo PRAKTIK
 • g) b) počet MVO zapojených do aktivít EÚ Dialógu s mládežou
 • h) c) počet pracovníkov s mládežou zapojených do aktivít EÚ Dialógu s mládežou
 • i) d) počet tvorcov politík a iných „dôležitých dospelých“ zapojených do aktivít EÚ Dialógu s mládežou
 • j) e) celkový počet aktivít a podujatí zameraných na EÚ Dialóg s mládežou
 • k) f) počet miest, v ktorých boli realizované podujatia v rámci EÚ Dialógu s mládežou
 • l) g) počet vytvorených partnerstiev (partnerov) v rámci EÚ Dialógu s mládežou
Vyhlásenia - Východisková situácia:
 • - V priebehu zabezpečenia projektu boli využité údaje uvedené v projektovom zámere ako východiská pre projekt.
 • - Definované východiská pre projekt boli správne.
 • - Uveďte slovný komentár k vyhláseniam. Uveďte, ako konkrétne boli východiská pre projekt využité a prečo boli správne
Vyhlásenia - Cieľové skupiny projektu:
 • - Cieľové skupiny sa na aktivitách projektu zúčastnili podľa plánu
 • - Projektové aktivity naplnili očakávania cieľových skupín.
 • - Uveďte slovný komentár k vyhláseniam
Vyhlásenia - Ciele projektu:
 • - Ciele projektu boli reálne.
 • - Projekt zabezpečil dosiahnutie stanovených cieľov.
 • - Uveďte slovný komentár k vyhláseniam. Uveďte, ako konkrétne projekt splnil stanovené ciele. Uveďte tiež percento úspešnosti splnenia cieľov (Vaše hodnotenie). Uveďte, aké zmeny ste urobili pri uskutočňovaní projektu oproti plánu a či tieto zmeny ovplyvnili očakávané výsledky projektu.
Vyhlásenia - Aktivity projektu:
 • - Aktivity projektu prebehli podľa stanoveného časového plánu a plánu aktivít.
 • - Uveďte slovný komentár k vyhláseniam. Uveďte, aké zmeny ste urobili pri uskutočňovaní projektu oproti plánu a či tieto zmeny ovplyvnili očakávané výsledky projektu. Stručne tiež v časovom slede popíšte, akým spôsobom (metodika) ste realizovali aktivity.
Vyhlásenia - Uskutočnenie projektu:
 • - Zaznamenali ste počas prípravy a uskutočnenia projektu problémy? Ak áno, popíšte aké a ako ste ich riešili.
 • - Akým spôsobom ste zabezpečili propagáciu Vašich projektových aktivít?
 • - Zaznamenali ste také výsledky alebo dopady projektu, ktoré ste neidentifikovali v projektovom zámere?
 • - Ako využijete skúsenosti nadobudnuté počas uskutočnenia projektu a výsledky a výstupy projektu vo Vašej ďalšej činnosti v práci s mládežou Aké vidíte možnosti udržateľnosti tohto projektu a jeho ďalšieho financovania po vyčerpaní dotácie
 • - Do akej miery môže tento projekt (alebo jeho časť) slúžiť ako príklad dobrej praxe.
Vyhlásenia - Sledovanie udržateľnosti projektu a jeho dopadu na clieľovú skupinu:
 • - Aké aktivity budete realizovať v rámci udržateľnosti projektu a akým spôsobom budete merať dopad projektu.
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Súpis účtovných dokladov (povinná, elektronická)
 • b) Čestné prehlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)