Podávanie žiadostí pre túto výzvu bolo obmedzené len pre niektoré typy žiadateľov a niektoré právne formy.
Číslo výzvy:
SLUŽBY/2/D/1/2020
Podávanie žiadosti o dotáciu:
02.01.2020 17:00 - 03.02.2020 14:30
Program:
SLUŽBY pre mladých
Obdobie platnosti výzvy:
01.01.2020 - 31.12.2020
Termín podanania záverečnej správy:
31.01.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, odbor mládeže vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy "Programy pre mládež na roky 2014 - 2020" pod číslom: SLUŽBY/1/D/2/2020 pre registrovaných žiadateľov na podporu klientsky orientovaných organizácií v oblasti informačných a poradenských služieb mladým, ktoré poskytujú na regionálnej alebo celoštátnej úrovni.

VÝZVU na predkladanie žiadostí nájdete tu.

SPRIEVODCU pre žiadateľov nájdete tu.

Minimálny počet členov organizácie:
1
Oprávnení žiadatelia a právne formy:
 • a) Právnická osoba
  • - Cirkevná organizácia
  • - Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • - Nezisková organizácia
  • - Nadácia
  • - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Minimálna výška požadovanej dotácie:
1 000,00 €
Minimálna výška vlastných zdrojov z celkových výdavkov:
10%
Maximálna výška požadovanej dotácie:
100 000,00 €
Maximálna výška mzdových výdavkov:
65%
Žiadateľ svojim projektom napĺňa tieto špecifické ciele výzvy (označiť relevantné):

Finančné vymedzenie

Dotácia v rámci tohto programu sa poskytne maximálne do výšky, ktorá je uvedená v Záverečnom protokole o aktualizovaní rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programe SLUŽBY mladým 2 na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020 a zároveň maximálne do výšky 90 % z celkových oprávnených výdavkov uvedených v projektovej žiadosti.


Ak je žiadateľom právnická osoba, k žiadosti musí priložiť:
 • a) Výpis z registra trestov právnickej osoby (nie starší ako 3 mesiace, originál) (povinná, elektronická)
 • b) Potvrdenie príslušného konkurzného súdu (povinná, elektronická)
 • c) Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce (povinná, elektronická)
 • d) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
 • e) Formulár - aktivity (povinná, elektronická)
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Vyhodnotenie realizovaných aktivít (povinná, elektronická)
 • b) Súpis účtovných dokladov (povinná, elektronická)
 • c) Čestné prehlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)