Podávanie žiadostí pre túto výzvu bolo obmedzené len pre niektoré typy žiadateľov a niektoré právne formy.
Číslo výzvy:
SLUZBY/1/D/2/2020
Podávanie žiadosti o dotáciu:
02.01.2020 17:00 - 17.02.2020 14:30
Program:
SLUŽBY pre mladých
Obdobie platnosti výzvy:
01.01.2020 - 31.12.2020
Termín podanania záverečnej správy:
31.01.2021

Ministerstvo školstva, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU Slovenskej republiky / Odbor mládeže

vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí O DOTÁCIU v rámci dotačnej schémy "Programy pre mládež na roky 2014 - 2020"

pod číslom: SLUZBY/1/D/2/2020.

VÝZVU na predkladanie žiadostí nájdete tu.

SPRIEVODCU pre žiadateľov nájdete tu.


Oprávnení žiadatelia a právne formy:
 • a) Právnická osoba
  • - Cirkevná organizácia
  • - Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • - Nezisková organizácia
  • - Nadácia
  • - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Minimálna výška požadovanej dotácie:
1 000,00 €
Minimálna výška vlastných zdrojov z celkových výdavkov:
10%
Maximálna výška požadovanej dotácie:
12 000,00 €
Maximálna výška mzdových výdavkov:
65%
Žiadateľ svojim projektom napĺňa tieto špecifické ciele výzvy (označiť relevantné):
 • a) prevádzkovať linky pomoci mladým ľuďom v ťažkostiach a krízových situáciách zamerané na psychologickú a sociálnu pomoc
 • b) poskytovať odborné poradenstvo pre mládež v oblasti psychologického, právneho, zdravotníckeho, finančného alebo kariérneho poradenstva a zodpovedného spotrebiteľského správania
 • c) vytvárať, resp. prevádzkovať vytvorené online systémy poskytovania informácií a poradenstva mladým, overovať ich funkčnosť a priebežne ich aktualizovať
Vyhlasujem, že som oprávneným žiadateľom o dotáciu v súlade s podmienkami výzvy č. SLUZBY/1/D/2/2020 a patrím medzi subjekty uvedené v paragrafe 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou v znení zákona č. 360/2019 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony. Zároveň nie som registrovaný v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020.
 • a) 1. Popíšte v komentári jednotlivé očakávané VÝSTUPY projektových aktivít (napr. zrealizované podujatia, vytvorené metodiky, informačné materiály a pod.) a ich prínos pre oblasť práce s mládežou na Slovensku.
 • b) 2. Popíšte v komentári jednotlivé očakávané VÝSLEDKY projektu v súlade s vybraným cieľom tejto výzvy a následne zo zadefinovanými hlavnými a špecifickými cieľmi Vášho projektu.
 • a) a) počet mladých ľudí zapojených do projektových aktivít
 • b) a1) z toho počet neangažovaných a neorganizovaných mladých ľudí
 • c) a2) z toho počet mladých ľudí s nedostatkom príležitostí
 • d) a3) z toho počet mladých ľudí s telesným a/alebo duševným znevýhodnením
 • e) b) počet mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou zapojených do projektových aktivít
 • f) c) počet MVO zapojených do projektových aktivít
 • g) d) počet expertov na danú problematiku zapojených do projektových aktivít
 • h) e) celkový počet projektových aktivít a podujatí
 • i) f) počet miest/obcí, v ktorých budú realizované projektové aktivity
 • j) g) počet partnerských subjektov zapojených do projektu
 • k) h) počet ľudí zasiahnutých propagačnými aktivitami v súlade s cieľmi výzvy
Vyhlásenia - Východisková situácia:
 • - V priebehu projektu boli využité údaje uvedené v projektovom zámere ako východiská pre projekt
 • - Definované východiská projektu boli správne
 • - Uveďte slovný komentár k vyhláseniam. Uveďte, ako konkrétne boli východiská pre projekt využité a prečo boli správne.
Vyhlásenia - Cieľové skupiny projektu:
 • - Cieľové skupiny sa na aktivitách projektu zúčastnili podľa plánu
 • - Projektové aktivity naplnili očakávania cieľových skupín
 • - Uveďte slovný komentár k vyhláseniam
Vyhlásenia - Ciele projektu:
 • - Ciele projektu boli reálne
 • - Projekt zabezpečil dosiahnutie stanovených cieľov
 • - Uveďte slovný komentár k vyhláseniam. Uveďte, ako konkrétne projekt splnil stanovené ciele, uveďte tiež percento úspešnosti stanovenia cieľov (Vaše hodnotenie). Uveďte, aké zmeny ste urobili pri uskutočňovaní projektu oproti plánu a či tieto zmeny ovplyvnili očakávané výsledky projektu.
Vyhlásenia - Aktivity projektu:
 • - Aktivity prebehli podľa stanoveného časového plánu a plánu aktivít.
 • - Uveďte slovný komentár k vyhláseniu. Uveďte, aké zmeny ste urobili pri uskutočňovaní projektu oproti plánu a či tieto zmeny ovplyvnili očakávané výsledky projektu.Stručne tiež v časovom slede popíšte, akým spôsobom (metodika) ste realizovali aktivity.
Vyhlásenia - Uskutočnenie projektu:
 • - Zaznamenali ste počas prípravy a uskutočnenia projektu problémy? Ak áno, popíšte, aké, a ako ste ich riešili.
 • - Akým spôsobom ste zabezpečili propagáciu projektových aktivít?
 • - Zaznamenali ste také výsledky alebo dopady projektu, ktoré ste neidentifikovali v projektovom zámere?
 • - Ako využijete skúsenosti nadobudnuté počas uskutočnenia projektu a výsledky a výstupy projektu pri Vašej ďalšej práci s mládežou? Aké ďalšie možnosti udržateľnosti projektu a jeho ďalšieho financovania vidíte po vyčerpaní dotácie?
 • - Do akej miery môže projekt (alebo jeho časť) slúžiť ako príklad dobrej praxe?
Vyhlásenia - Sledovanie udržateľnosti projektu a jeho dopadu na clieľovú skupinu:
 • - Aké následné aktivity by ste chceli robiť v rámci udržateľnosti projektu? Akým spôsobom budete merať dopad projektu?
Ak je žiadateľom právnická osoba, k žiadosti musí priložiť:
 • a) Stanovy príp. štatút žiadateľa (kópia). (povinná, elektronická)
 • b) Menovanie štatutárneho zástupcu (kópia) (povinná, elektronická)
 • c) Výpis z registra trestov právnickej osoby (nie starší ako 3 mesiace, originál) (povinná, elektronická)
 • d) Výročná správa žiadateľa, resp. jej podobný dokument popisujúci činnosť žiadateľa v predchádzajúcom kalendárnom roku. (povinná, elektronická)
 • e) Potvrdenie príslušného konkurzného súdu (povinná, elektronická)
 • f) Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce (povinná, elektronická)
 • g) Čestné vyhlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Súpis účtovných dokladov (povinná, elektronická)
 • b) Čestné prehlásenie žiadateľa (povinná, elektronická)