Podávanie žiadostí pre túto výzvu bolo obmedzené len pre niektoré typy žiadateľov a niektoré právne formy.
Číslo výzvy:
PODPORA/D/2021
Podávanie žiadosti o dotáciu:
01.02.2021 16:00 - 02.03.2021 14:30
Program:
PODPORA mládežníckych organizácií
Obdobie platnosti výzvy:
01.01.2021 - 31.12.2021
Termín podania záverečnej správy:
31.01.2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky / Sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy "Programy pre mládež na roky 2014-2021" v programe PODPORA mládežníckych organizácií pod číslom PODPORA/D/2021 pre organizácie registrované v rámci výzvy PODPORA/R/2018.

Cieľ výzvy:

Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu od žiadateľov registrovaných v rámci výzvy PODPORA/R/2018 na podporu systematickej
práce s mládežou.

Úplné znenie výzvy nájdete tu.

Minimálny počet členov organizácie:
300
Oprávnení žiadatelia a právne formy:
 • a) Právnická osoba
  • - Cirkevná organizácia
  • - Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • - Nezisková organizácia
  • - Nadácia
  • - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Minimálna výška požadovanej dotácie:
1 000,00 €
Minimálna výška vlastných zdrojov z celkových výdavkov:
10%
Maximálna výška požadovanej dotácie:
400 000,00 €
Maximálna výška mzdových výdavkov:
70%
Žiadateľ svojim projektom napĺňa tieto špecifické ciele výzvy (označiť relevantné):

Finančné vymedzenie

Dotácia sa poskytne oprávnenému žiadateľovi maximálne do výšky, ktorá je uvedená v dokumente Aktualizácia záverečného protokolu o maximálnej výške dotácie na rok 2021 registrovaným organizáciám v programe PODPORA mládežníckych organizácií v rámci dotačnej schémy "Programy pre mládež na roky 2014 - 2021".

Žiadateľ preukazuje, že má na financovanie činnosti zabezpečených najmenej 10 % nákladov z iných zdrojov vrátane hodnoty dobrovoľníckej práce vyjadrenej za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti najviac vo výške ustanovenej minimálnej mzdy za hodinu alebo minimálneho mzdového nároku za hodinu (metodiku na výpočet hodnoty dobrovoľníckej práce nájdete tu).

Vyhlásenia - Vyhlásenia - Najvýznamnejšie posuny v jednotlivých oblastiach:
 • - Riadenie organizácie (základný, vyšší štandard)
 • - Metodika činnosti organizácie (základný, vyšší štandard)
 • - Inklúzia (vyšší štandard)
Žiadateľ k žiadosti musí priložiť:
 • a) Súpis účtovných dokladov v .xls alebo v .xlsx formáte (povinná, elektronická)
 • b) Žiadosť o registráciu (povinná, elektronická)
 • c) Informačný list o základných kolektívoch organizácie (povinná, elektronická)
 • d) Evidenčný list o prijímateľovi dotácie (povinná, elektronická)
 • e) Strategický plán organizácie (nepovinná, elektronická)
 • f) Čestné vyhlásenie prijímateľa dotácie (povinná, elektronická)
 • g) Kópie príslušnej dokumentácie preukazujúce čerpanie finančných prostriedkov (povinná, listinná)